POZVÁNKA na zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru – 2022

Urbár, pozemkové spoločenstvo, 027 05 Zázrivá

POZVÁNKA
Predseda Urbáru, pozem.spol. Zázrivá zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru, p.s.Zázrivá, ktoré sa bude konať v kultúrnom dome v Zázrivej dňa 24.4.2022 o 12:30

s nasledovným programom:

1.) Otvorenie
2.) Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.) Výročná správa výboru a dozornej rady
1.) Správa o hospodárskom výsledku a účtovná uzávierka
5.) Správa o prevedených lesných prácach
6.) Plán práce, príjmov a výdavkov na rok 2022
7.) Rozdelenie zisku za rok 2021
8.) Diskusia
9.) Schválenie uznesenia
10.) Záver

Vážení podielnici, vzhľadom k tomu, že valné zhromaždenie je najvyšším
orgánom spoločenstva, na uskutočnenie platného valného zhromaždenia a na
jeho rozhodovanie je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov (podielov)
spoločenstva, vaša účasť na valnom zhromaždení je bezpodmienečne nutná.
V prípade neúčasti je potrebné splnomocniť na priloženom tlačive svojho
zástupcu.

V Zázrivej 16.3.2022
Miroslav Chudaš
predseda Urbáru, pozem.spol.Zázrivá

POZVÁNKA na zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru – 2021

Urbár, pozemkové spoločenstvo, 027 05 Zázrivá

POZVÁNKA
Predseda Urbáru, pozem.spol. Zázrivá zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru, p.s.Zázrivá, ktoré sa bude konať v kultúrnom dome v Zázrivej dňa 29.8.2021 o 12:30

s nasledovným programom:

1.) Otvorenie
2.) Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.) Výročná správa výboru a dozornej rady
1.) Správa o hospodárskom výsledku a účtovná uzávierka
5.) Správa o prevedených lesných prácach
6.) Plán práce, príjmov a výdavkov na rok 2021
7.) Rozdelenie zisku za rok 2020
8.) Diskusia
9.) Schválenie uznesenia
10.) Záver

Vážení podielnici, vzhľadom k tomu, že valné zhromaždenie je najvyšším
orgánom spoločenstva, na uskutočnenie platného valného zhromaždenia a na
jeho rozhodovanie je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov (podielov)
spoločenstva, vaša účasť na valnom zhromaždení je bezpodmienečne nutná.
V prípade neúčasti je potrebné splnomocniť na priloženom tlačive svojho
zástupcu.

V Zázrivej 19.7.2021
Miroslav Chudaš
predseda Urbáru, pozem.spol.Zázrivá

POZVÁNKA na zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru – 2020

Urbár, pozemkové spoločenstvo, 027 05 Zázrivá

POZVÁNKA
Predseda Urbáru, pozem.spol. Zázrivá zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru, p.s.Zázrivá, ktoré sa bude konať v kultúrnom dome v Zázrivej dňa 8.3.2020 o 12:30

s nasledovným programom:

1.) Otvorenie
2.) Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.) Voľby do orgánov spoločenstva
4.) Výročná správa výboru a dozornej rady
5.) Správa o hospodárskom výsledku a účtovná uzávierka
6.) Správa o prevedených lesných prácach
7.) Plán práce, príjmov a výdavkov na rok 2020
8.) Rozdelenie zisku za rok 2019
9.) Diskusia
10.) Schválenie uznesenia
11.) Záver

Vážení podielnici, vzhľadom k tomu, že valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva, na uskutočnenie platného valného zhromaždenia a na jeho rozhodovanie je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov (podielov) spoločenstva. Vzhľadom k tomu, že sa na tomto valnom zhromaždení konajú voľby do orgánov spoločenstva, vaša účasť na valnom zhromaždení je bezpodmienečne nutná. V prípade neúčasti je potrebné splnomocniť na priloženom tlačive svojho zástupcu.

V Zázrivej 3.2.2020
Anton Drengubiak
predseda Urbáru, pozem.spol.Zázrivá

POZVÁNKA na zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru – 2019

Urbár, pozemkové spoločenstvo, 027 05 Zázrivá

POZVÁNKA
Predseda Urbáru, pozem.spol. Zázrivá zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru, p.s.Zázrivá, ktoré sa bude konať v kultúrnom dome v Zázrivej dňa 17.3.2019 o 12:30

s nasledovným programom:

1.) Otvorenie
2.) Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.) Výročná správa výboru a dozornej rady
4.) Správa o hospodárskom výsledku a účtovná uzávierka
5.) Správa o prevedených lesných prácach
6.) Doplnenie a schválenie zmluvy o založení pozemkového spoločenstva v zmysle nového zákona
7.) Plán práce, príjmov a výdavkov na rok 2019
8.) Rozdelenie zisku za rok 2018
9.) Diskusia
10.) Schválenie uznesenia
11.) Záver

​ Vážení podielnici, vzhľadom k tomu, že na tomto valnom zhromaždení sa musia prejednať a schváliť zmeny v zmluve o založení pozemkového spoločenstva z dôvodu platnosti nového zákona o pozemkových spoločenstvách a iné potrebné dokumenty valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva, na uskutočnenie platného valného zhromaždenia a na jeho rozhodovanie je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov spoločenstva, vaša účasť na valnom zhromaždení je potrebná.

V Zázrivej 12.2.2019
Anton Drengubiak
predseda Urbáru, pozem.spol.Zázrivá