POZVÁNKA na zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru – 2015

Urbár, pozemkové spoločenstvo, 027 05 Zázrivá

POZVÁNKA
Predseda Urbáru, pozem.spol. Zázrivá zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru, p.s.Zázrivá, ktoré sa bude konať v kultúrnom dome v Zázrivej dňa 22.2.2015 o 12:30 s nasledovným programom:

1.) Otvorenie
2.) Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.) Výročná správa výboru a dozornej rady
4.) Správa o hospodárskom výsledku a účtovná uzávierka
5.) Správa o prevedených lesných prácach
6.) Prejednanie a schválenie nového volebného poriadku pozemkového spoločenstva
7.) Plán práce, príjmov a výdavkov na rok 2015
8.) Rozdelenie zisku za rok 2014
9.) Diskusia
10.) Schválenie uznesenia
11.) Záver

Vážení podielnici, vzhľadom k tomu, že valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva, na uskutočnenie platného valného zhromaždenia a na jeho rozhodovanie je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov (podielov) spoločenstva, vaša účasť na valnom zhromaždení je bezpodmienečne nutná. V prípade neúčasti je potrebné splnomocniť na priloženom tlačive svojho zástupcu.
V Zázrivej 23.01.2015
Drengubiak Anton
predseda Urbáru,pozem.spol.Zázrivá