POZVÁNKA na zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru – 2014

POZVÁNKA na zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru

Predseda Urbáru, pozem.spol. Zázrivá zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru, p.s.Zázrivá, ktoré sa bude konať v kultúrnom dome v Zázrivej dňa 23.2.2014 o 12 30 hod.

s nasledovným programom:

1.) Otvorenie
2.) Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.) Výročná správa výboru a dozornej rady
4.) Správa o hospodárskom výsledku a účtovná uzávierka
5.) Správa o prevedených lesných prácach
6.) prejednanie a schválenie novej zmluvy o založení pozemkového spoločenstva
7.) Plán práce, príjmov a výdavkov na rok 2014
8.) Rozdelenie zisku za rok 2013
9.) Diskusia
10.) Schválenie uznesenia
11.) Záver

Vážení podielnici, vzhľadom k tomu, že na tomto valnom zhromaždení sa musí prejednať a schváliť nová zmluva o založení pozemkového spoločenstva z dôvodu nového zákona o pozemkových spoločenstvách a valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva, na uskutočnenie platného valného zhromaždenia a na jeho rozhodovanie je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov spoločenstva, vaša účasť na valnom zhromaždení je bezpodmienečne nutná. V prípade neúčasti je potrebné splnomocniť na priloženom tlačive svojho zástupcu.

V Zázrivej 21.1.2014 Drengubiak Anton
predseda Urbáru,pozem.spol.Zázrivá