POZVÁNKA na zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru – 2018

Urbár, pozemkové spoločenstvo, 027 05 Zázrivá

POZVÁNKA
Predseda Urbáru, pozem.spol. Zázrivá zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru, p.s.Zázrivá, ktoré sa bude konať v kultúrnom dome v Zázrivej dňa 25.2.2018 o 12:30

s nasledovným programom:

1.) Otvorenie
2.) Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.) Výročná správa výboru a dozornej rady
4.) Správa o hospodárskom výsledku a účtovná uzávierka
5.) Správa o prevedených lesných prácach
6.) Plán práce, príjmov a výdavkov na rok 2018
7.) Rozdelenie zisku za rok 2017
8.) Diskusia
9.) Schválenie uznesenia
10.) Záver

Vážení podielnici, vzhľadom k tomu, že valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva, na uskutočnenie platného valného zhromaždenia a na jeho rozhodovanie je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov (podielov) spoločenstva, vaša účasť na valnom zhromaždení je bezpodmienečne nutná.
V prípade neúčasti je potrebné splnomocniť na priloženom tlačive svojho zástupcu.
V Zázrivej 18.1.2017
Anton Drengubiak
predseda Urbáru, pozem.spol.Zázrivá