POZVÁNKA na zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru – 2019

Urbár, pozemkové spoločenstvo, 027 05 Zázrivá

POZVÁNKA
Predseda Urbáru, pozem.spol. Zázrivá zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru, p.s.Zázrivá, ktoré sa bude konať v kultúrnom dome v Zázrivej dňa 17.3.2019 o 12:30

s nasledovným programom:

1.) Otvorenie
2.) Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.) Výročná správa výboru a dozornej rady
4.) Správa o hospodárskom výsledku a účtovná uzávierka
5.) Správa o prevedených lesných prácach
6.) Doplnenie a schválenie zmluvy o založení pozemkového spoločenstva v zmysle nového zákona
7.) Plán práce, príjmov a výdavkov na rok 2019
8.) Rozdelenie zisku za rok 2018
9.) Diskusia
10.) Schválenie uznesenia
11.) Záver

​ Vážení podielnici, vzhľadom k tomu, že na tomto valnom zhromaždení sa musia prejednať a schváliť zmeny v zmluve o založení pozemkového spoločenstva z dôvodu platnosti nového zákona o pozemkových spoločenstvách a iné potrebné dokumenty valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva, na uskutočnenie platného valného zhromaždenia a na jeho rozhodovanie je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov spoločenstva, vaša účasť na valnom zhromaždení je potrebná.

V Zázrivej 12.2.2019
Anton Drengubiak
predseda Urbáru, pozem.spol.Zázrivá