POZVÁNKA na zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru – 2020

Urbár, pozemkové spoločenstvo, 027 05 Zázrivá

POZVÁNKA
Predseda Urbáru, pozem.spol. Zázrivá zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru, p.s.Zázrivá, ktoré sa bude konať v kultúrnom dome v Zázrivej dňa 8.3.2020 o 12:30

s nasledovným programom:

1.) Otvorenie
2.) Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.) Voľby do orgánov spoločenstva
4.) Výročná správa výboru a dozornej rady
5.) Správa o hospodárskom výsledku a účtovná uzávierka
6.) Správa o prevedených lesných prácach
7.) Plán práce, príjmov a výdavkov na rok 2020
8.) Rozdelenie zisku za rok 2019
9.) Diskusia
10.) Schválenie uznesenia
11.) Záver

Vážení podielnici, vzhľadom k tomu, že valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva, na uskutočnenie platného valného zhromaždenia a na jeho rozhodovanie je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov (podielov) spoločenstva. Vzhľadom k tomu, že sa na tomto valnom zhromaždení konajú voľby do orgánov spoločenstva, vaša účasť na valnom zhromaždení je bezpodmienečne nutná. V prípade neúčasti je potrebné splnomocniť na priloženom tlačive svojho zástupcu.

V Zázrivej 3.2.2020
Anton Drengubiak
predseda Urbáru, pozem.spol.Zázrivá